مزاياي استقرار دانشگاه غيرانتفاعي در جوار شهرکهاي صنعتي
ماده 17 دستورالعمل بهره برداري از زمين ، اعياني و تأسيسات در شهركها و نواحي صنعتي سال 86:
 
قيمت پايه حق بهره برداري غيرصنعتي از عرصه ها با توجه به استقبال متقاضيان، مرغوبيت و شرايط منطقه، براي مؤسسات عام المنفعه(مراكز آموزشي، درماني و ورزشگاه دولتي ، پاسگاه نيروي انتظامي، دفتر و يا پايگاههاي مقاومت بسيج، ايستگاه گاز، مركز تلفن، آتش نشاني، مسجد، دفتر هيأت امنا و ايستگاه اتوبوسراني و ...) رايگان و واحدهاي ارائه دهنده خدمات فني،مهندسي و مشاوره از يك تا سه برابر و براي بنگاه هاي خدمات عمومي(بانك، بيمه، پست، مركز آموزش فني و حرفه اي، ورزشگاه، كلينيك پزشكي، مهدكودك و مراكز آموزشي غيردولتي) سه تا شش برابر و براي بنگاههاي تجاري(تعميرگاه ها، فروشگاه ها، رستوران، آژانس مسافرتي، مؤسسات حمل و نقل و غيره) شش تا ده برابر قيمت پايه زمين صنعتي خواهد بود.