آمار و اطلاعات

 

 آمار واحدهاي به بهره برداري رسيده تا پايان اسفند ماه 1395

تعداد شهركهاي صنعتی:8

تعداد نواحی صنعتی:8

تعداد واحدهاي صنعتي فعال : 596

تعداد اشتغالزايي واحدهاي صنعتي فعال : 10347 نفر