اولويتهاي سرمايه گذاري استان
 
                                                                                                                                            ارقام به ميليون ريال
رديف
رشته گروه صنعتي
نام طرح صنعتي
سرمايه كل (ميليون ريال)
1
توليد پارچه و پوشاك
ايجاد شبكه فروش و بازاريابي در خارج از استان و كشور
5.000
2
توليد پارچه و پوشاك
ايجاد واحد توليد نخهاي   پلي استر (1واحد)
75.000
3
توليد پارچه و پوشاك
ايجاد واحدهاي كوچك دوزندگي (10واحد)
40.000
6
فرش دست بافت
تاسيس واحد آموزش طراحي وبافندگي
4.500
7
فرش دست بافت
شبكه بازاريابي وفروش
5.000
8
فرش دست بافت
توليد خامه قالي(پشم)1واحد
20.000
9
فرش دست بافت
واحد رنگرزي گياهي(1واحد)
7.000
12
فرآورده هاي لبني
ايجاد شبكه تامين مواد اوليه (صرف ايجاد شبكه)
5.000
13
فرآورده هاي لبني
ايجاد شبكه حمل و نقل و بازاريابي
10.000
14
فرآورده هاي لبني
ايجاد واحد جمع آوري شير بصورت مكانيزه (13ايستگاه)
100.000
17
فرآورده هاي ميوه جات
ايجاد2 سردخانه                 )
40.000
18
فرآورده هاي ميوه جات
توليد كنسانتره (1واحد)
60.000
19
فرآورده هاي ميوه جات
سورتينگ و بسته بندي
ميوه جات(1واحد)
       9.500
                
 
 
توليد پارچه و پوشاك
توليد نخ پلي اميد
75.000
 
5
توليد پارچه و پوشاك
توليد پارچه (1واحد)
120.000
 
10
فرش دست بافت
راه اندازي 2مجتمع توليد فرش دستبافت
20.000
 
11
فرش دست بافت
راه اندازي طرحهاي رنگرزي نيمه تمام(2واحد)
7.000
 
16
فرآورده هاي لبني
حمايت از طرحهاي نميه تمام با تكنولوژي روز و بالا
40.000
 
15
فرآورده هاي لبني
حمايت از واحدهاي موجود جهت ارتقاء تكنولوژي و تنوع محصولات ( خامه ، كره و ... )
65.000
 
21
فرآورده هاي ميوه جات
توسعه سردخانه هاي موجود(5واحد)
30.000
22
فرآورده هاي ميوه جات
نيمه تمام توليد و فرآوري ميوه ( چيپس و سورتينگ )1واحد
15.000
23
ماشين آلات صنايع غذايي
راه اندازي مركز تخصصي.طراحي ومهندسي ماشين آلات
5.000
24
ماشين آلات صنايع غذايي
شبكه فروش وبازاريابي
3.000
25
ماشين آلات صنايع غذايي
توليد ورق استيل
600.000
26
ماشين آلات صنايع غذايي
توليد قطعات ماشين آلات
35.000
27
ماشين آلات صنايع غذايي
توسعه واحدهابراي راه اندازي بخش طراحي ومهندسي(5واحد)
5.000
28
ماشين آلات صنايع غذايي
راه اندازي واحد طراحي وتامين قطعات در2واحد
14.000
29
محصولات پلاستيكي
راه انازي شبكه ارايه خدمات مربوط به تجارت خارجي
5.000
30
 
ايجاد شبكه تامين مواد اوليه از بورس
 
31
محصولات پلاستيكي
ايجاد شبكه درزمينه بازار يابي وفروش
4.000
32
محصولات پلاستيكي
ايجاد واحد طراحي وقالبسازي(1واحد)
25.000
33
محصولات پلاستيكي
توسعه واحدهاي موجودبا هدف ارتقاي تكنولوژي(3واحد)
36.000
34
محصولات پلاستيكي
تكميل طرحهاي نيمه تمام با تكنولوژي بالا(2واحد)
25.000
35
فرآوري سيب زميني
تاسيس مركز مطالعات سيب زميني
10.000
36
فرآوري سيب زميني
ايجاد واحد توليدفرآورده هاي جديد سيب زميني(پودر.پوره)1واحد
50.000
37
فرآوري سيب زميني
ايجاد واحد سورتينگ(2واحد)
16.000
 
رديف
رشته گروه صنعتي
نام طرح صنعتي
سرمايه كل
38
فرآوري سيب زميني
واحدنگهداري سيب زميني بصورت مكانيزه(3واحد)
60.000
39
فرآوري سيب زميني
ارتقاءتكنولوژي2 واحد موجود(پودروانواع چيپس)
35.000
40
فرآوري سيب زميني
حمايت از تكميل2 طرح نيمه تمام با تنوع محصولات(پودرواسنك)
35.000
41
فرآوري گياهان دارويي
مركزتحقيقات گياهان دارويي
11.000
42
فرآوري گياهان دارويي
سورتينگ وبسته بندي گياهان دارويي(1واحد)
12.000
43
فرآوري گياهان دارويي
استخراج مواد رنگي براي صنايع غذايي(1واحد)
12.000
44
فرآوري گياهان دارويي
عصاره گيري واسانس گيري(1واحد)
12.000
45
فرآوري گياهان دارويي
انواع قرصهاي ژله اي(1واحد)
100000
46
فرآوري گياهان دارويي
ارتقاءتكنولوژي طرحهاي نيمه تمام عصاره گيري.عرقيات(1واحد)
6.500
47
فرآوري عسل
مركزتحقيقاتي عسل
11.000
48
فرآوري عسل
شبكه بازاريابي
5.000
49
فرآوري عسل
پودر. قرص وژل رويال عسل(1واحد)
60.000
50
فرآوري عسل
ارتقاءتكنولوژي براي تنوع محصولات واحدهاي موجود(پودر.قرص)1واحد
15.000
51
فرآوري عسل
تكميل طرحهاي نيمه تمام با محصولات جديد(قرص.پودر...)1واحد
20.000
52
فرآوري سنگ
شبكه بازاريابي وفروش خارج ازكشور
5.000
53
فرآوري سنگ
بهره برداري ازمعادن استان(2معدن)
10.000
54
فرآوري سنگ
توليدسنگهاي قيمتي(1واحد)
20.000
55
فرآوري سنگ
توسعه واحدهاي موجودباهدف تنوع توليدومحصولات جديد.1واحد
13.000
56
فرآوري سنگ
حمايت از1واحد موجود
6.000
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                       
رديف
رشته گروه صنعتي
نام طرح صنعتي
سرمايه كل
57
فرآوري سنگ
تكميل طرحهاي نيمه تمام باگرايش محصولات متنوع(1واحد)
13.000
58
ادوات كشاورزي
مركز طراحي ومهندسي
5.000
59
ادوات كشاورزي
راه اندازي 1واحدتوليدي باتكنولوژي بالا(تريلر.دستگاههاي بوجاري...)
30.000
60
ادوات كشاورزي
طرح توليد ادوات كشاورزي شامل دستگاههايي شامل(گاوآهن هاي مركب.سيب زميني كن..)
50.000
61
ادوات كشاورزي
توسعه واحدهاي موجودجهت توليد محصولات جديد(2واحد)
14.000
62
ادوات كشاورزي
حمايت ازتوسعه بخش طراحي در واحدهاي موجود(1واحد)
3.000