ارتباط با نخبگان و صاحب نظران

سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران بعنوان سازماني توسعه اي، جهت استفاده از ايده ها و نظرات و هم انديشي با صاحب نظران و نخبگان بخش صنعت كشور بويژه صنايع كوچك، اقدام به راه اندازي گروه ارتباط با نخبگان نموده است.

 لذا از كليه صاحبان صنايع، كارشناسان فعال در بخش صنعت كشور، اتاق هاي بازرگاني و صنايع و معادن كشور، دانشگاهيان و عموم هموطنان علاقمند به موضوعات حوزه صنعت كشور، تقاضا دارد كه نظرات، پيشنهادات و ايده هاي خود را در قالب محورهاي ذيل، از طريق پست الكترونيكي و يا به آدرس پستي گروه ارتباط با نخبگان، ارسال فرمايند. بديهي است كه از ارائه دهندگان طرح ها و ايده هايي كه در كميته علمي گروه ارتباط با نخبگان مورد تاييد قرار گيرند به نحو مناسب تقدير بعمل خواهد آمد.

 

 محورهاي پيشنهادات:

 

1.       توسعه صنايع كوچك و متوسط در كشور

2.       روشهاي جديد جهت تامين منابع مالي براي توسعه صنايع كوچك و همچنين زيرساختها

3.       راه اندازي بانك صنايع كوچك (با توجه به ظرفيت و پتانسيلي كه در صنايع كوچك و متوسط كشور وجود دارد، بطوريكه اگر بخشي از اين توان و گردش مالي در قالب يك بانك تعريف شود، مي تواند در حل مشكل نقدينگي و سرمايه در گردش واحدها نقش ممتازي داشته باشد)

4.       راهكارهاي ايجاد پوشش هاي بيمه اي براي صنايع  كوچك و متوسط

5.       اصلاح آئين نامه ها و قوانين مربوط به صنايع كوچك و متوسط

6.       تنظيم قانون جامع صنايع كوچك و متوسط

7.       بازاريابي بين المللي و حضور صنايع كوچك در عرصه هاي بين المللي

8.       روشهاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي در شهركها و نواحي صنعتي كشور

9.       كاهش هزينه هاي آماده سازي شهركها و نواحي صنعتي

10.   توزيع عادلانه امكانات، فرصتها و ثروت ملي بر پايه پتانسيل هاي منطقه اي و انساني

11.   جذب بيشتر متقاضيان سرمايه گذاري در شهركها و نواحي صنعتي كشور

12.   گسترش صنايع  High Tech و مورد نياز روز

13.   ايجاد و تقويت پيوند بين صنايع كوچك، متوسط و بزرگ و تشكيل خوشه هاي صنعتي

14.   تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه

15.   توسعه تجارت الكترونيك

16. ساير موضوعات مرتبط با حوزه فعاليتهاي سازمان 

 

 پست الكترونيك:  nokhbegan@isipo.ir

آدرس: تهران - بالاتر از ميدان ونك - خيابان شهيد خدامي - خيابان نيروي انتظامي - پلاك 10

           سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران - گروه ارتباط با نخبگان

تلفن : 88770841

فاكس : 88770807